ШАРЫН ГОЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТАН, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАР