Тамгын газрын дарга

Нэр: Г.Шинэхүү

Албан тушаал: Тамгын газрын дарга

Ажлын чиг, үүрэг: Хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлого, стратеги зорилт, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих, хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах